Nederlands

Stedenbouwkundig: De verbouwingswerken dienen uitgevoerd te worden zonder dat er schade wordt aangericht aan de aanpalende woning. -Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. -Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders dient de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European co-operation for Accreditation –EA”) -Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris opgemaakt te worden door een architect of deskundige. -Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de bouwheer. -Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van het college van burgemeester en schepenen. -Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. -Overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist.

Portugees

Planejamento urbano: As obras de renovação devem ser realizadas sem causar danos à casa adjacente. - Em caso de eventual levantamento do terreno, deverão ser tomadas as medidas cabíveis para evitar danos e incómodos nos terrenos contíguos. -De acordo com o Decreto de 9 de Maio de 2008 sobre a segurança das habitações por detectores ópticos de fumo, a casa deve estar equipada com um detector de fumo correctamente instalado que cumpra o disposto no decreto. (De acordo com este decreto, um detector de fumaça é um dispositivo de terceira geração que responde ao desenvolvimento de fumaça em um incêndio produzindo um sinal sonoro agudo, que não é do tipo iônico e está equipado com uma bateria selada com uma vida útil mínima garantida de 10 anos e reconhecido por um organismo de certificação acreditado EN45011 pela BELAC ou por um organismo de acreditação europeu que seja membro do acordo multilateral (MLA) da "Cooperação Europeia para a Acreditação –EA") - A demolição deve ser feita de acordo com os princípios de demolição seletiva e triagem na fonte de acordo com o plano de implementação setorial para o uso ambientalmente responsável de materiais e gestão de resíduos na construção.Isso significa, entre outras coisas, que todos os resíduos perigosos, como resíduos de amianto, devem primeiro ser removidos e que outros resíduos, como vidro, madeira e plásticos e semelhantes devem ser coletados e descartados separadamente, tanto quanto possível, a fim de para possibilitar fluxos puros de resíduos. Para determinados edifícios com mais de 1000 m³, de acordo com a vlarea, um inventário de demolição também deve ser elaborado por um arquiteto ou especialista. -Todas as modificações nas linhas de serviços públicos (água, gás, eletricidade, iluminação pública, esgotos, canais, distribuição de TV e telefone necessárias para a realização deste projeto são totalmente por conta do construtor. Domínio público na frente da garagem para a garagem ou acesso à casa Superfícies adicionais de domínio público na frente da casa só podem ser construídas com autorização por escrito do Executivo Municipal. Valas de drenagem estão presentes, elas devem ser mantidas abertas e mantidas em todos os momentos pelo proprietário ou seu sucessor legal.Para assegurar o escoamento natural das águas superficiais, é vedado o seu enchimento ou cobertura sem autorização expressa do conselho de autarcas e vereadores.-Vapper das forças de trabalho: o titular da licença ou o seu cessionário é sempre responsável pelo bom estado e funcionamento do vapor. É necessária uma licença de planejamento para criar novos arcos.

VertalenEngels.com | Servicevoorwaarden

Alle uitgevoerde vertalingen worden opgeslagen in de database. De opgeslagen gegevens worden openlijk en anoniem op de website gepubliceerd. Om deze reden herinneren wij u eraan dat uw informatie en persoonlijke gegevens niet mogen worden opgenomen in de vertalingen die u maakt. De inhoud van de vertalingen van gebruikers kan bestaan uit jargon, godslastering, seksualiteit en dergelijke. Wij raden u aan om onze website niet te gebruiken in ongemakkelijke situaties, omdat de gemaakte vertalingen mogelijk niet geschikt zijn voor mensen van alle leeftijden en bezienswaardigheden. Als in de context van de vertaling van onze gebruikers, zijn er beledigingen aan persoonlijkheid en of auteursrecht, enz. u kunt ons per e-mail, →"Contact" contacteren.


Privacybeleid

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites. Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (U kunt gebruikers ook laten weten dat ze zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.)